Pažintys jc ir lia 2021

Katalyno, P. Vakarų Europos teritorijoje jis paprastai padalintas į 2 laikotarpius - Galstatatsky BC , kuri taip pat buvo vadinama anksti arba pirmuoju J. Krizės metu mokiniai yra psichiškai blogai praktiškai dėl adatos ausų dydžio, kuris suteikia savo pažiūrai būdingą proto išvaizdą. Quintero et al.

Vilnius, ; Dėl Lietuvos sveikatos metų programos patvirtinimo : Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas m. XII Dėl sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje m.

V Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes. European Union ; Comparative monitoring of alcohol epidemiology pažintys jc ir lia 2021 the EU.

Vilnius ; Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatinimo veiklos prioritetų metams nustatymo : Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos m. Tarvydienė, M. Steponkienė Keywords: lifestyle, socio-economic indicators, health inequality, change. Summary The aim of the study - to determine the changes in healthy lifestyle of the adult population of Klaipėda region by ten years.

Public Health Bureau of Klaipėda District Municipality since systematically conducts lifestyle research of adult population In year a lifestyle survey of adults was performed in municipalities of Lithuanian, coordinated by the Hygiene Institute, and a survey in Klaipėda district was performed by Public Health Bureau of Klaipeda District Municipality. The survey in rural and urban areas was performed differently according to the methodology. The study population persons 18 years and older.

The survey sample was calculated by the size of the study population, with a 5 percent error and 95 percent probability. Survey data were analyzed by SPSS Changes in harmful habits. Incompared todaily and occasionally smokers decreased from Incompared tothe consumption of any alcoholic beverage two and more times apreiškėju pažintys programa week decreased by Changes in eating habits.

In more than half of those surveyed usually have breakfast and this is Incompared tothe consumption of fresh vegetables at least 3 times a week increased by Changes in physical activity.

Fetos vaisiaus sindromas. "Feto-Fet" transfuzijos sindromas

Incompared tophysical activity at least 4 times pažintys jc ir lia 2021 week increased from Health changes. Every second respondent evaluates his health well and this is The activities of public health in cooperation with other sectors in Klaipėda district by ten years have had a positive effect on changes in healthy lifestyle of the population.

Santrauka Problemos aktualumas. Širdies ir kraujagyslių ligos ŠKL pagrindinė mirčių priežastis Lietuvoje ir viena tarp pagrindinių pasaulyje. Naujose mokslinėse publikacijose skiriama vis daugiau dėmesio burnos sveikatos ryšiui su sisteminėmis ligomis nagrinėti. Medžiaga ir metodai. Remiantis Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės sistemos duomenimis m. Surinkti rezultatai apdoroti naudojant SPSS sistemą.

Pacientų nuomone, pagrindinės kliūtys gerai burnos sveikatai pasiekti yra didelė odontologinio gydymo kaina ir prastas informuotumas apie ŠKL ir burnos sveikatos ryšį.

Sumažinti prastos burnos sveikatos įtaką ŠKL eigai galima kruopščiai įvertinant kardiologinio paciento burnos sveikatą ir fomuojant naujus, geresnius burnos sveikatos priežiūros įpočius. Todėl reikia glaudaus bendradarbiavimo tarp kardiologų ir odontologų. Žurnalo tinklalapis: Šie rezultatai parodė, kad net ir turint teisingą požiūrį ir informuotumą, tik daliai pacientų pavyksta pakeisti burnos sveikatos priežiūros įpročius.

Todėl reikia tiek sveikatos specialistų švietimo, tiek pacientų informavimo šia tema. Gerseniam rezultatui pasiekti taip pat reikia ir intensyvios visuomeninės švietimo programos. Įvadas Viena dažniausių mirties priežasčių šiais laikais širdies ir kraujagyslių ligos.

Lietuvoje m. Lietuvos mirties priežasčių registro duomenimis, nuo iki m. Siekiant sumažinti sergamumą šiomis ligomis, atliekama daug tyrimų, kuriuose gilinamasi į ŠKL rizikos veiksnius, o esant aiškiems pagrindiniams rizikos veiksniams, dėmesys krypsta į neakivaizdžius bet ne mažiau svarbius rizikos veiksnius, tokius kaip burnos sveikatos priežiūra.

Įvairūs tyrimai parodė, kad burnos sveikatos priežiūra yra svarbus rizikos veiksnys infekcinio endokardito IE [2], aterotrombozės [3], miokardo infarkto [4] patogenezėje. Ir nors burnos sveikatos būklę gali lemti daug veiksnių, sutampančių su ŠKL rizikos faktoriais, įvairios burnos sveikatos patologijos, pavyzdžiui, periodontitas, priskiriamos prie nepriklausomų rizikos faktorių [5].

Gilinantis į burnos sveikatos būkles nustatyta, kad burnos higiena, netektų dantų skaičius, viršūninis ir marginalinis periodontitas ir net dantų kariesas gali turėti įtakos ŠKL atsirasti ar jos eigai [3].

Amerikos širdies asociacija angl. Adresas susirašinėti: Adomas Sabulis, el. Šis tyrimas yra skirtas įvertinti kardiologinių ligonių burnos sveikatos priežiūros įpročius, pacientų požiūrį į burnos sveikatos svarbą bei šį požiūrį formuojančius veiksnius.

Darbo tikslas: išsiaiškinti kardiologinių ligonių burnos sveikatos būklę, požiūrį į geros burnos sveikatos palaikymo svarbą ir to priežastis.

Tyrimui atlikti gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro patarimai pažintys australijos vyro protokolo Nr. Tyrimas buvo vykdomas nuo sausio 1d. Tyrimo pobūdis anketinė apklausa.

Visi pacientai buvo supažindinti su tyrimo tema ir tikslu naudojantis asmens informavimo forma ir pasirašė asmens sutikimo dalyvauti tyrime formą. Pacientų atrankos kriterijai: 1 ŠKL prasidėjo ne anksčiau kaip prieš 1 mėn. Visiems tiriamiesiems buvo dalijamas tas pats klausimynas, kurį sudarė 34 klausimai. Anketinė apklausa buvo sudaryta iš 4 neakivaizdžių dalių: 1. Demografiniai duomenys. Dalis skirta įvertinti odontologinių paslaugų prieinamumą. Dalis skirta įvertinti burnos higienos įpročius ir jų pasikeitimą diagnozavus ŠKL.

Dalis skirta įvertinti tiriamųjų pacientų informuotumą bei požiūrį į ŠKL ir burnos sveikatos ryšį. Gauti anketiniai duomenys apdoroti ir analizuoti naudojant duomenų kaupimo ir analizės programos SPSS paketą. Kokybinių požymių tarpusavio priklausomumas vertintas susisiejančių lentelių metodu apskaičiuojant Pirsono Pearson chi kvadrato χ² kriterijaus reikšmę ir laisvės laipnių skaičių llsstatistinį reikšmingumą p reikšmė.

Rezultatai Tyrime dalyvavo kardiologinių pacientų. Visi jie atitiko atrankos kriterijus ir apklausas užpildė pilnai. Dauguma respondentų buvo metų amžiaus. Diskusija Apžvelgus literatūrą bei sveikatos rodiklius matoma, jog sergamumas ŠKL ir mirtingumas dėl jų didėja [1,10]. Žinant pagrindinius ŠKL rizikos veiksnius ieškoma papildomų veiksnių, lemiančių ŠKL atsiradimą ir vystymąsi, tarp jų - burnos sveikata, kuri, remiantis įvairiais tyrimais, yra gana svarbus veiksnys ŠKL patogenezėje bei išskiriama kaip nepriklausomas rizikos veiksnys [2 5].

Mokslinėse publikacijose nurodoma, jog tinkama burnos sveikatos priežiūra gali sumažinti ŠKL ir kitų sisteminių ligų, asocijuojamų su burnos sveikatos būkle, riziką [9].

Viena iš priežasčių, lemiančių prastą burnos higieną nereguliarus lankymasis pas savo odontologą. Nereguliarų pacientų lankomumą, remiantis mokslinėmis publikacijomis, lemia prasta finansinė padėtis, laiko trūkumas [11, 12]. Mūsų tyrimo duomenimis, nereguliariai lankytis buvo linkę kaimo vietovėse gyvenantys bei manantys, kad odontologinės paslaugos yra per brangios, respondentai. Įdomu, kad tiriant atstumo iki gydymo įstaigos ryšį su lankymosi pažintys jc ir lia 2021 odontologą reguliarumu, statistiškai reikšmingo ryšio nerasta, kai tuo tarpu tiriant kaimo vietovėse gyvenančių respondentų nuomonę apie odontologinio gydymo kainą, gautas statistiškai svarbus ryšys, jog kaimo vietovėse gyvenantys asmenys yra labiau linkę odontologinių paslaugų kainą vertinti kaip per didelę.

Šiek tiek daugiau nei pusė respondentų nurodė, kad naudoja dantų siūlą, kiek daugiau, kad naudoja burnos skalavimo skystį. Remiantis kitų autorių darbais, matoma tendencija, kad burnos skalavimo skystį vartojančių individų yra gerokai daugiau nei dantis valančių 2 kartus ar dažniau [16]. Pagrindiniai veiksniai, motyvuojantys respondentus valyti dantis, buvo švaros pojūtis išsivalius dantis ir maisto likučių pašalinimas.

Todėl galima daryti prielaidą, kad didesnę įtaką naudojimuisi odontologinėmis paslaugomis turi finansinės ir socialinės priežastys, nei atstumas iki gydymo įstaigos ar gydymo įstaigų kiekis.

Caldera Toba, Indonezija, Oh. Prasidėjo Superkanov aktyvavimas, kuris "miegojo" kelis tūkstančius ir tada milijonus metų. Be to, yra veiklos požymiai ir kiti ugnikalniai: m. Gruodžio mėn.

Šiai prielaidai patvirtinti arba paneigti indikuotina atlikti tolimesnius tyrimus. Lygiai pusė tyrimo dalyvių nurodė, jog pakeitė burnos sveikatos priežiūros įpročius susirgę ŠKL. Daugiausia savo įpročius keitė vyrai ir respondentai iki 40 m. Todėl toms, gana didelėms jėgoms stogas turi būti pakankamai atsparus, atitinkamai tvirtas ir pažintys jc ir lia 2021 gerą viršutinę sandarią stogo padangą feste Dachhaut, njiomoe noicpbiTHe.

Tuo būdu visą stogo konstrukciją atitinkamai savo paskirčiai sudaro jo pamatinė stogo tvirtumo konstrukcija [ gegnės, Sparren, cTponmia ir stoginės santvaros, arba fermos Dachbinder, KpbiiueHHbie įepMbi ], ir pats viršutinis stogo nepralaidus, sandarinis sluoksnis, sudarąs stogo padengimą, arba dangą Dachdeckung, KpoBJinužklojamas viršum stogo skeleto per lentinį paklodą arba sijinį apgrebėstavimą.

Stogo tvirtumo konstrukcija. Konstruktyvinės stogo dalys turi savotiškus pavadinimus ž. Stogo planas su frontoniniais — galiniu ir šoniniu — vaizdais. Kad gegnės negalėtų skėstis ir sienų versti j oro pusę, t. Vientisinė lentinė sąvarža var­ tojama kiekvienai gegnių porai sutraukti, kada stogo plotis mažas 5—6 m ir nėr gegninių fermų; porinės lentinės sąvaržos dedamos, kada stogas pla­ tesnis 7- 9- 18 m ir daugiau ir konstruojamos stoginės fermos su pa­ gegniais.

Stogai su gegnių išram om is vadinasi išram iniais stogais Kehlbalken- dacher, pacnopHbie KpbimHkaip tat rodo v. Kada išraminės gegnės savo apatiniais galais atsiremia į skersinių bal­ kių galus pagal tam tikrą prieš jėgą H įkirtimą arba sąvaržinės gegnės už­ dedamos užsodinamos ant mūrločių ar papėdinių pagegnių ž. Kada ramsčiai ir paramsčiai ilgesni kaip m, tai, kad jie neišsi­ lenktų, reikalinga juos veržti sąvaržomis ž. Klotinis stogas ant 3 pagegnių.

Čia ,5 m ilgio gegnės jau yra reikalingos vidurinės atramos, todėl ir padėtas apie gegnės vidurį atraminis pagegnys ž. Klotinis stogas ant 2 pagegnių. Čia taip pat gegnės ilgos, ir joms laikyti padė­ tas vidurinis pagegnys, kuris išremtas ne centr.

Konteineris siūbavo kranui jį keliant laivo link. Tartum plūdu­ riuodamas ore, mechanizmas, jungiantis konteinerį su kranu, negalėjo sustoti nei sekundei. Judant atsivėrė blogai uždaryto kon­ teinerio durelės ir iš jo pabiro dešimtys kūnų. Atrodė lyg maneke­ nai. Tačiau į žemę jų galvos atsitrenkdavo lyg tikrų kaukolių.

J ų viršutiniai galai remiasi į sieninį ilginį, gulintį viršum lubų balkių galų. Apatinis pagegnys guli ant užlinių statramsčių; po jo arba viršum jo kaip vaizde dedamos paramsčių dvigubos sąvaržėlės, jun­ giančios paramstį su gegne.

Tai galima, kada yra užliasieniai, drempelinės sienos, kaip čia. Su drempelių stogas ma­ tyti vaizde. K lotinis sto g as klotstogis, Pfettendach, na- cjionnan KpBiina su d rem p elių mit Kniestock. Sąvaržos ir są­ varžėlės parodytos dvigubos 2.

pažintys jc ir lia 2021 pažinčių svetainė regbio žaidėjų

Pagegninių paramsčių R vidu­ tinis galas remiasi į pagegnį są­ varžų protarpyje, apatinis gali bū­ 1 l ti remiamas j lubų balk ž. Sąvaržų ir sąvaržėlių galai sukertami su gegnėmis per cm į gegnę užkabinančiai ir suveržiama varžtu ~ 1 5 m m a. Jei lubų balkis suduria- mas, tad sudūrimo vietoje reikalinga dėti šonveržius. Gegnių viršutinių galų jungimasis plane praleistas. Iš skersinio piūvio matyti, kad drempeliniai stogai su plačia pastogine laisva vieta yra labai patogūs pastoginiams būstams įrengti.

Kada yra kapitali­ ni siena, reikia ją iš­ naudoti stogo spaudi­ mui. To galima pasiek­ ti, koncentruojant pa­ gegnių statramsčių Rs ir paramsčių R veiki- b mą į kapitalinę sieną, kaip tai matyti iš stogo konstrukcijos skersinia­ me piūvyje.

pažintys jc ir lia 2021 pažinčių svajonės reiškia

Atsižvelgiant į trobesio, o kartu ir stogo plotį, gegnių ilgį ir jų išma- čius, galima imti gegnių fermų Gy. Plane b ir c parodyti jo atskirose dalyse gegnių viršutinių galų sunėrimo 2 varijantai ir, be to, dar be kreiginio pagegnio ir su juo ž.

Stoginiai skeletai Dachgerūste, CKeJieTbi Kpbiui dažniausiai ir plačiau­ siai būna daromi iš visur gaunamos, lengvai apdirbamos, lengvos, statybos darbams patogios medinės medžiagos.

Jai pagelbon eina geležis, plienas, vinys, medžšriubiai, dygliai, varžtai, kabės, pakabos, šonrišiai, žiedai, knab- liai buldogaisąnariniai jungikliai ir kt.

Pazintys juozasstrimaitis gmail com - sex uz parama vilnius

Statyba III t. Tiesa, stogų konstrukcijoms vartojamas kai kada vien plienas ir gelž­ betonis, bet tai yra daugiau plieninių konstrukcijų ir gelžbetonio kursų rei­ kalas, ir čia tų medžiagų konstrukcijų detalės tik mažai tebus paliestos. Stogams plačiai vartojamos mišrios konstrukcijos iš medžio ir plieno, kaip tai bus matyti toliau.

Stoginių skeletų konstrukcijų detalių yra daug, jos įvairios ir gausios, jas čia ir pagvildensime greta su stoginių konstrukcijų pavyzdžiais. Kaip reikia nerti gegnes viršutiniais galais, žiūrėkime vaizdus, kurie nušviečia trejopą sunėrimo būdą: 1 pirmas dvišakis būdas ž.

Dvišakis gegnių galų jungimas kreige. Tiesiaspraudžiu v. Gegnių galai sukirsti su balkių galais. Praktiški, dažnai vartojami gegnių Sąvaržų nereikia.

Čia reikia įsidėmėti du atveju, būtent: kada gegnių galai namo orinei pastogei suda­ ryti nusileidžia žemiau balkių galų ž. Stogai su pastogėmis - 4 v. Stogai be pastogių v.

J.C.Parkin - Fuck It Terapija PDF

Dažnai daroma su užklodžiu Retai vartojamos konstrukcijos. Kada gegnės plonesnės už balkius, tada balkyje visada daroma lendė viso gegnės galo storumo ž. Visi gegnių galų sukirtimai su lubų balkių galais ž. Kad toliau nukreipti stogo vandenį nuo pastato sienos, suda­ rant platesnę pastoginę atbrailą, pa­ liekamas ilgesnis balkio galas per cm žiūr.

Pfosten; cjiepMeH-! Ilgesnių gegnių išramų prieš gegnių įlenkimą jungimas su gegnėmis atliekamas pagal čia teikiamus pavyzdžius ž. Gegnių ir horizontalinių išramų išramsčių sudėtingesnių jungimų pavyzdžiai. Trapecinė lendė be gegnės užramčio. Lendė su gegnės apatiniu užramčiu. Glaudžiam sujungimui turi būti gegnės Lendė su gegnės viršutiniu užramčiu. Čia reikalingas prityrusio gero dailidės atidus darbas ir sausa medžiaga. Jungimo pavyzdys a v. Ilginiai sudūrimai ištempimui ir šiaip jau reikalingi paramos iš apačios siena, spyris arba pakabinimo iš viršaus yra daromi pagal sudėtingesnius būdus, kas toliau konstrukcijose ir bus matyti.

Išram inis stogas, kada yra drempelis Kniestock ir lubų ilgi sudurtiniai balkiai. Paramstfclių ir paramsčiu galų už- ramtymas gerai jungtis su hori­ zontalia sija viršum ir statrams­ čiu stačioku — apačioje.

Kaip konstruojami paramstiniai jun­ gimai su horizontalia sija ir vertikalia sija, matyti iš detalaus brėžinio vaizde. Tokius sukirtimus galima daryti keliais būdais pagal pavyzdžius a, b, c, d vaizde.

Ilginių su skersiniais sukirtimų įvairūs būdai. Įstrižas, zigzaginis sukirtimas yra geresnis tuo, kad skersiniui veikiant statmenai ilginiui, skersinė jėga skaidosi pagal zigzagą ir per tai ilginiui yra sveikiau. Mygimas darosi nuo skersinio j įstrižąją liniją ir ilgąją pažintys mato reikštų meninę.

pažintys jc ir lia 2021 kas yra shirley theron pažintys

Skersinio su ilginiu horizontalus jungimas kampe paprastai daromas puskirčiu, bet geriau yra daryti dantinį sukirtimą, kuris neleidžia ilginiui ir skersiniui išsitraukti ž. Paprastas trečdalinis jungimas su trečdaliniu lindžiu. Prišliejamasis ekscentri­ nis jungimas šoniniu Galinis jun­ trečdaliniu dantimi gimas su šondančiu, šonlindžiu. Kai kada būna reikalas sunerti ekscentriškai, t. Ekcentriški ilginiai su ekscentriškais paramstėliais.

Gegnių su pagegniais jungimas. Klotinių stogų skelete gegnės klojamos ant pagegnių, paremiamų kas 3 -4 -5 m stoginėmis fermomis, kurių vietose gegnės įeina į pačių fermų konstrukciją ir jos sutraukiamos sąvaržomis. Guldymas ferminių gegnių ir — — tarpiniu 2, 3 ar 4 poros ant pagegnio Pfette, nporoH daromos tam tik­ ru sukirtimu ir pristiprinimu pagal pamatinius tris būdus ž.

Kada būna reikalas galu atremti įstrižainį į ilginio kampą, tai sudė­ tingesnis sukirtimo pavyzdys matyti vaizde. Kaip reikalinga daryti gegnių galų ankeriniais balkiukais pritraukimą prie bendro ilginio ankerinio balkio, yra parodyta ir vaizduose.

Išilginis piūvis. Vertikalus piūvis a Planas b A B v. Čia matyti, kaip tarpinės gegnės galais atsiremia į trumpas ankerines balkutes. Fermų vietose ankeriai dvigubi, ilgesni, užgriebiu paramstį; ant jų bazuojasi bendras ilginis ankerinis balkis, į kurį įknebinami maži sker­ siniai gegnių galams atsiremti. Turint drempelines sienas, stogai lengviau duodasi sukonstruoti tvirte­ sniais, stovingesniais; visų stogą veikiančių jėgų spaudimas galima patogiau, geriau perduoti sienoms.

Drempelinių stogų konstrukcijų įvairios detalės matyti vaizduose. O v. Tokie stogai su paremtais griaučiais lengviau konstruoti, jie sta- biliškesni, tvirtesni ž. Stogų skeletų konstrukcijos esti ir mišrios: iš medžio ir plieno. Tą turint galvoje, ga­ lima daryti tvirtas kombinuotas konstrukcijas. Mišrių konstrukcijų 2 pamatiniai variantai matyti vaizduose, kur pažintys jc ir lia 2021 stygos parodytos storesnėmis vientisiomis linijomis.

Čia po ilgi­ niais param- stėliŲ nėra; juos pakeičia ilgi sąvarži- niai params­ čiai—spyriai. Spyriai duoda stogui reika­ lingą standu­ mą. Brėžinys pagal v. Gegnės užklotos viršum pagegnių.

Kada patalpos neleidžia daryti vidurinės skeleto atramos, galima su­ konstruoti didelį stogą ir m ir be tos atramos ž. Čia stogi­ nėms fermoms sudaryti panaudota dviaukštė ramstinė paprasta sistema, taikoma aukštiems stogams. Statramsčiai laiko pagegnius, įstriži params­ čiai paremia balkines sąvaržas, duoda stogui standumą ir spiriasi prieš vėjo jėgą.

Bokštinio tvirto klotinio stogo pavyzdys matyti v. Čia pagegniai padėti ant ramtelių Knaggenpritvirtintų prie skeletinio išremto pamatinio trikampio šonų ž. Pa­ matinis vidinis trikampis yra iš vidaus išremtas, standus ir pa­ kankamai tvirtas, kad atlaikytų spaudimą pagegnių, palaikomų prikaltais ramteliais Knaggen, Ha- 6 o Hkh.

Stogų ir tiltų medinėms kon­ strukcijoms tobulėjant, išsiplėtojo net tų konstrukcijų atskiros, la­ bai statybai naudingos sistemos, būtent: pakabinė, dažniau pri­ taikoma stogams, ir ramstinė, daž­ niau vartojama tiltams. Balkiui pakabinti per jo dalinamus taškus yra reikalingos viršum bal­ kio pakabos, tam tikru būdu paremiamos ramsčiais, atsiremiančiais į pačio balkio galus; balkis, pakabos ir paramsčiai kartu sudaro našią pakabinę sistemą, kuri visa iš vien veikia, esant apatiniam balkio, stygos, apkrovimui ir viršutiniam pakabos viršugalio ar jo ir paramsčių apkrovimui; viršutinis apkrovimas dažnai pasitaiko stoguose.

Pakabinės sistemos matyti vaizduose. Balkiui paremti jį dalinamuose taškuose reikalingi apatiniai ramsčiai, kurie kartu su paremtu balkiu sudaro našią ramstinę sistemą ž. Keliems balkių taškams tvirčiau laikyti galima iš pakabinės ir ramsti- nės sistemų daryti kombinacijas ž. Schema pagal vaizdą rodo vientaškinį balkio pažintys jc ir lia 2021, sche­ ma pagal vaizdą — dvitaškinį pakabinimą ir schema pagal vai­ zdą reiškia tritaškinj pakabinimą.

Brėžiniai pagal vaizdus panašiai rodo tris ramstines sistemas. Kiselev, S. Rudenko et al. Kuftin, A. Iessen, B. Piotrovsky, E. Rodnovas ir kt. Tolstovy, A. Bernshantam, A.

Terenozhkin ir kt. Geležinės pramonės paskirstymo laikotarpis buvo išgyveno visos šalys skirtingais laikais, tačiau J. Paprastai yra tik primityviųjų genčių kultūrų, gyveno už senovės vergų priklausančių civilizacijų, kylančių Eneolita ir bronzos mezopotamijos, Egipto, Graikijos, Indijos, Kinijos ir kt.

Palyginamieji su ankstesniais archeologiniais epochais akmens ir bronzos šimtmečiai labai trumpai. Jo chronologinės ribos: nuo 9 iki 7 šimtmečių. Kai daugelis primityvių Europos ir Azijos genčių įgijo savo geležinės metalurgijos plėtrą ir iki šių klasių draugijos ir valstybės genčių atsiradimo.

Kai kuriems šiuolaikiniams užsienio mokslininkams, kurie mano, kad primityvios rašytinių šaltinių atsiradimo istorijos pabaiga priklauso J. Vakarų Europa iki 1 c. Kai atsiranda romėnų rašytiniai šaltiniai, kuriuose yra informacijos apie Vakarų Europos gentis.

Kadangi geležis išlieka svarbiausias metalas, iš lydinių, kurių darbo priemonės yra pagamintos, terminas "ankstyvasis J. Vakarų Europos teritorijoje, J. Tai tik pradžia t. Halstatt kultūra. Iš pradžių žmonija tapo žinomu meteorito geležimi. Atskiros geležies objektai daugiausia papuošalai 1-oji pusė 3 tūkst. Rasta Egipte, Mesopotamijoje ir Malaya Azijoje. Geležies iš rūdos gavimo metodas buvo atidarytas 2 tūkst.

Pagal vieną iš labiausiai tikėtinų prielaidų, sūrio procesas žr. Toliau pirmą kartą buvo taikoma pavaldi hittons gentys, gyvenusios armėnų kalnuose antaver 15 V. Tačiau ilgą laiką geležis išliko nedidelis ir paskelbtas ir labai vertingas metalas. Tik po 11 V. Tuo pačiu metu geležis tampa žinomas Europos pietuose. Atskiros geležies daiktai įsiskverbia į plotą, esančią C. Geležies produktai yra plačiai platinami Mesopotamijoje, Irane ir šiek tiek vėliau Centrinėje Azijoje.

Pirmoji naujiena apie aparatūros Kinijoje priklauso 8-ojo amžiaus. Indochier ir Indonezijoje geležis vyrauja mūsų eros posūkyje. Matyt giliai senovė Geležies metalurgija buvo žinoma dėl įvairių Afrikos genčių. Neabejotinai, jau 6 c.

Geležis buvo pagamintas nubijoje, Sudane, Libijoje. Šiaurės korėja pažintys į centrinį Afrikos regioną.

Kai kurios Afrikos gentys perėjo iš akmens amžiaus iki geležies, bronzos. Amerikoje, Australijoje ir daugelyje Ramiojo vandenyno salų, geležies išskyrus meteoritą tapo žinoma tik šimtmečių. Su europiečių išvaizda šiuose regionuose. Skirtingai nuo palyginti retų vario nuosėdų ir ypač alavo, geležies rūdos, tačiau dažniausiai yra žemos kokybės rudos kariai yra beveik visur. Bet gauti geležis iš rūdos yra daug sunkiau nei varis. Geležies lydymas buvo nepasiekiamas senovės metalurgai.

Geležis buvo gaunamas sunkioje būklėje, naudojant sūrio procesą žr. Sūrio procesąKuris sudarė geležies rūdos restauravimas esant maždaug ° C temperatūroje specialiose krosnyse - kasybos kalnas su klinikliniu kailiais per purkštuką.

Krosnies apačioje susidarė Kritz - akyto geležies svoris kilogramas kuri buvo būtina pradėti užplombuoti, taip pat šlako pašalinimas iš jo. Sūrio geležis - labai minkštas metalas; Iš gryno geležies įrankiai ir ginklai turėjo mažų mechaninių savybių. Tik su šimtmečių atidarymu.

Plieno gamybos metodai iš geležies ir jo terminio apdorojimo pradeda plačiai paskirstyti naują medžiagą. Didesnė geležies ir plieno mechaninė kokybė, taip pat geležies rūdos prieinamumas ir nebrangios naujos metalo išlaidos, teikiamos bronzos, taip pat akmens, kuri išliko svarbi medžiaga, skirta gaminti įrankius ir bronzos amžių. Tai atsitiko ne iš karto.

Europoje tik 2-ojo tūkstančio iki n. Geležis ir plienas pradėjo žaisti tikrai svarbų vaidmenį kaip ginklų ir ginklų gamybai. Pažintys titulą idėjos perversmas, kurį sukelia geležies ir plieno pažintys jc ir lia 2021, daug išplėtė asmens galią per gamtą: tapo įmanoma išvalyti pagal didelių miškų plotų pasėlių, drėkinamųjų ir palankių struktūrų plėtra k ar pažinčių tikslumas gerinimas bei apskritai tobulinimas Žemės perdirbimas.

Amatų vystymasis yra pagreitintas, ypač juodiems ir ginklams. Medienos perdirbimas namo statybos reikmėms, gamyba transporto priemonė.

Amatininkai, pradedant nuo shemakers ir mason bei baigiant kasyklomis, taip pat gavo daugiau pažangių įrankių. Iki mūsų eros pradžios, visi pagrindiniai laivai ir S. Rankiniai ginklai išskyrus varžtus ir kirtikliusnaudojami viduramžiais, ir iš dalies ir nauju laiku, jau buvo kelyje. Buvo palengvinta kelių statyba, karinė įranga buvo pagerinta, mainai buvo išplėsta, jis buvo išplito kaip metalo monetos cirkuliacijos priemonė.

Išplėstinė biologija (3 Sezonas)

Produktyvių jėgų, susijusių su geležies dauginimu, plėtra, laikui bėgant viso socialinio gyvenimo transformavimui. Dėl darbo našumo augimo, perteklius produktas padidėjo, kuris, savo ruožtu, buvo ekonominė prielaida žmogiškojo išnaudojimo žmogui atsiradimą, suskirstymas iš genties primityvios sistemos. Vienas iš vertybių kaupimosi šaltinių ir nekilnojamojo turto nelygybės augimas plečiasi J.

Galirinimo galimybė operacijos sąskaita sukėlė karą su apiplėšimo ir pavergimo tikslu. Stiprybės yra plačiai taikomos. Europos ir Azijos gentys patyrė primityvios sistemos scenos etapą, buvo klasės visuomenės ir valstybės atsiradimo.

Kai kurių gamybos priemonių perėjimas į dominuojančios mažumos privačią nuosavybę, vergijos atsiradimą, didesnį visuomenės paketą ir atskiriant genties aristokratiją iš daugumos gyventojų jau yra būdingų ankstyvosios klasės visuomenės pažintys jc ir lia 2021. Daugelyje genčių šio pereinamojo laikotarpio socialinė struktūra ėmėsi politinės vadinamosios formos. Karinė demokratija žr. SSRS teritorijoje. Šiuolaikinėje TSRS teritorijoje geležis pirmą kartą pasirodė 2-os mil.

Transkaucazijoje Samtavra Mogiation ir Y. Europos dalis SSRS. Geležies plėtojimas Rethth Vakarų Gruzija yra labai senovės laikai. Mossyna ir Khalibovas, kuris gyveno šalia Kolkhami ir Khaliba.

Tačiau platus geležies metalurgijos pasiskirstymas SSRS teritorijoje reiškia 1 tūkst. Transkaukaze yra žinomi keletas bronzos amžiaus pabaigos archeologinių kultūrų, kurių klestėjimas jau yra tarp ankstyvųjų JV: centrinė transkaukazo kultūra su vietiniais židiniais Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane, Kyzil-Vankos kultūroje žr Kyzyl-wankColchidian KultūraUrrta kultūra žr.

Šiaurės Kaukaze: Coban kultūra, Kajanth-horochoe kultūra tiek kubano kultūrą. Šiaurės Juodosios jūros regiono stepėse 7-ajame amžiuje Bc. Štaitų gentys, kurios sukūrė labiausiai išsivysčiusias kultūros pradžios J.

Geležies produktai yra gausūs gyvenvietėse ir skitų laiko piliakalniuose. Metalurgijos gamybos požymių buvo rasta kaskartinių gyvenviečių kasinėjimų metu. Didžiausias skaičius Reljefai ir kalviečiai randami Kamenskio gyvenvietėje žr. Kamenskio svetainę šimtmečius. BC pažintys jc ir lia 2021 Nikopol, kuris pasirodė, matyt, specializuoto senovės scythia metalurgijos centras žr. Geležies įrankiai prisidėjo prie plačiai plėtojant visų rūšių amatų ir paskirstymo tarp vietinių pėdkelnės žemės ūkio genčių.

Kitą po dešimties J. Juodosios jūros regiono stepėse atstovauja Sarmatijos kultūra žr. Sarmatikuri buvo dominuoti čia nuo 2 V. Iki 4 c. Per pastaruosius laikus nuo 7 c. Sarmatians arba Savromatai gyveno tarp Don ir Urals. Pirmuosius šimtmečius n. Vienas iš Sarmatijos genčių - Alans - Pradedant atlikti reikšmingą istorinį vaidmenį ir palaipsniui Sarmati vardą buvo paprašyta Alanso vardu.

Be to, kai Sarmatijos gentys dominavo šiaurinėje Juodosios jūros regione, jie apima šiaurinį Juodosios jūros regioną, viršutinę ir vidurinę Dnieprą ir kultūros "Burdes laukų" Zarbubinetskaya kultūra, Černyakhovskio kultūra ir kt. Šios kultūros priklausė žemės ūkio genčių, kurios žinojo geležies metalurgiją, pažintys austrijos vaikinai, pasak kai kurių mokslininkų, buvo Slavų protėviai.

SSRS centrinėse ir šiaurinėse miškų plotose gyvena gentys buvo susipažinę su geležies metalurgija nuo šimtmečių. Ananin kultūra buvo paplitusi prikamye, kuriam būdingas bronzos ir geležies ginklų sambūvis, su neabejotiniu pastarojo pranašumu jo pabaigoje. Ananyano kultūra Kame pakeitė pianoborsk kultūrą 1 tūkst. Iki n. Vidurio iki N. Vidurio ne ir Vidurio Oki dabartinės teritorijos teritorijoje iki Z. Tsna ir Moksha, - Gorodetskaya kultūros gyvenvietė žr. Gorodetskaya kultūrą 7 a.

Viršutinės metro srityje yra žinoma daug šeštojo amžiaus gyvenviečių. Iš tų pačių genčių gyvenvietės yra žinomos pietryčių Baltijos šalyse, kur kartu su jais yra tiek kultūros, priklausančios senovės estų Manty genčių protėvių. Pietų Sibire ir Altajaus, dėl vario ir alavo gausos, bronzos pramonė labai išsivystė, ilgam laikui Sėkmingai konkuruoja su geležimi. Nors geležies produktai pasirodė jau ankstyvo meaamiro metu Altajaus; 7 V.

BCgeležis yra plačiai paplitusi tik 1 tūkst. Vidurio iki n. Pateikta ir kitose Sibiro ir Tolimųjų Rytų dalyse. Vidurinės Azijos ir Kazachstano teritorijoje iki šimtmečių. Ginklai ir ginklai taip pat buvo pagaminti iš bronzos. Geležies produktų išvaizda tiek žemės ūkio oazių ir galvijų stepės gali būti priskirta iki šimtmečius.

Per 1 tūkst. Centrinės Azijos ir Kazachstano stepes gyveno daugybė Sako-Usunsky genčių, kurių geležies kultūra buvo paplitęs nuo pirmojo tūkstančio vidurio iki n. Žemės ūkio oazės, geležies atsiradimo laikas sutampa su pirmųjų Slaveholding Valstijos Bactria, Sogd, Khorezm atsiradimą.

Vakarų Europos teritorijoje jis paprastai padalintas į 2 laikotarpius - Galstatatsky BCkuri taip pat buvo vadinama anksti arba pirmuoju J. Galstatat kultūra buvo platinama šiuolaikiniame Austrijoje, Jugoslavijoje, Šiaurės Italijoje, iš dalies Čekoslovakijoje, kur ją sukūrė senovės Illyrians, ir šiuolaikinės Vokietijos teritorijoje ir Prancūzijos kunigų skyriuose, kur gyveno keltuvai.

Tuo pačiu metu, arti Galstatat kultūros yra: trakiano gentys rytinėje Balkanų pusiasalyje, etruskane, Ligūrijos, Italijos ir kt. Tribal Apenynine pusiasalis, J.

Pyrenean pusiasalis Iberov, Turdatenov, Lusitans ir kt. Ir vėlyvoji reiškinių kultūra PP baseinuose. Išskiriama valia, jausmai ir pažinimas kaip psichiniai žmogaus veiksmų komponentai. Valia traktuojama kaip veiksmų pagrindas, betarpiškai determinuojamas jaus­ mų ir tarpiškai — pažinimo. Jausmų genezė siejama su savi­ mone kaip savo ypatumų suvokimu. Išskiriami fiziški ir dvasiš­ ki ypatumai, o pagal tai — kūniški ir dvasiški jausmai kaip veiksmų motyvai.

Genetiniu jausmų diferencijavimu grindžia­ mas jų apsprendžiamų veiksmų moralinis bipoliariškumas. Mo­ 20 ralinio dėsnio funkcija — žmogaus veiklos, nukreiptos į laimę kaip kūniškų jausmų idealą, pajungimas veiklai, nukreiptai į laimę kaip dvasiškų jausmų idealą.

Antrojoje veikalo dalyje sprendžiamos psichologinės moralinio auklėjimo problemos. MAB, Mf. Dalys: Einleitung, 1— Transcendentale Aesthetik des Ge­ fühls, 33— Transcendentale Analytik, 91— Transcenden­ tale Dialektik, — Arba nutraukti eudemonistinę tradiciją, atmetant jausmus kaip moralės motyvus, arba įveik­ ti Kanto gnoseologines prielaidas — tokios buvo dvi kraštuti­ nės galimybės.

Abichtas pasirinko kompromisą. Jausmų inter­ pretavimu jis stengėsi prisiderinti prie Kanto etikos gnoseolo­ ginių prielaidų. Šio uždavinio sprendimas yra svarbiausias anotuojamo veikalo siekinys. Stengiamasi įrodyti apriorinę jausmų kilmę.

Tačiau vaikai nesuka sau galvos užduodami klausimus, į kuriuos atsakymų ieško suaugusieji.

Sprendžiama dorybės ir laimės santykio prob­ lema. Dalys: Einleitung. Entwicklung der vorzüglichsten morali­ schen Begriffe und ihres Zusammenhangs, 1— Metaphysik 21 der Sitten, 19— Allgemeine Sittenlehre oder Von den Cardinaltugenden, — Methodenlehre der Moral, — Daugiau ar mažiau reviduojama, papildoma ir toliau vystoma pirmųjų etinių Abichto veikalų problematika.

pažintys jc ir lia 2021 laisvalaikio praleidimas ar fwb

Išdėstomi pa­ grindiniai žmogaus dvasinės prigimties interpretacijos aspek­ tai ir tuo remiantis aiškinamos pagrindinės etinės kategorijos. Sprendžiama moralinio normavimo, moralės emocinio moty­ vavimo, laisvės, moralinės imputacijos, kaltės ir nuopelno, pareigos, gėrio ir blogio, žmogaus paskirties, laimės, moralės ir religijos santykio bei kt.

Ypač daug vietos ski­ riama moraliniam normavimui. Išdėstomas moralės dėsnių kodeksas. Gvildenami psichologiniai moralinio auklėjimo klau­ simai. Dalys: Plan zu logischen Uebungen: Aufklärung der Begriffe, 1—2.

Aufsuchung des Einerley und Verschiedenen an den Be­ griffen und an ihren Gegenständen, 2—8. Betrachtung des mit seinen Gründen und mit seinem Einerley Uebereinstimmenden; oder von der Wahrheit der Begriffe, so wie sie durch Urtheile und Schlüsse zu erlangen ist, 11— Anleitung zu Ab­ handlungen und zur Critik derselben, 46— Teisingas mąstymas aiškinamas kaip vaizdinių sujungimas ir -išskyrimas. Nurodomi trys pagrindiniai intelektiniai vaizdinių sujungimo ir išskyrimo dėsniai: 1 vaizdinių, išreiškiančių tai, kas vienoda, sujungimas ir vaizdinių, išreiškiančių tai, kas skirtinga, išskyrimas; 2 vaizdinių tarp jų ir skirtingųsan­ tykiaujančių kaip vidujiška ir išoriška, arba kaip pagrindas ir pasekmė, sujungimas; 3 susiderinančių, t.

Sie dėsniai traktuojami kaip gairės loginėms pratyboms. O vaiz­ 22 dinių išskaidymas į jų sudėtines dalis laikomas loginių praty­ bų prielaida. Allgemeinster Zwek und Umfang der Phi­ losophie, 1—8. Theorie des Erkenntnißvermögens, 9— Logik oder Von dem rechten Gebrauche des Erkenntnißvermögens, 92— Critik des Erkenntnißvermögens, oder Von den Gren­ zen unserer Erkenntnisse, — Metaphysik der Erkennt­ nisse, — Veikalas parašytas, apmąstant I.

Kanto gnoseologijos prin­ cipus. Išskiriamos dvi pagrindinės pažinimo filosofijos dalys: formalioji ir materialioji filosofija. Formalioji filosofija skirs­ toma į pažinimo galios teoriją, juoda mergaitė pažintys baltą vyro galios kanoną ir pa­ žinimo galios kritiką.

Pažinimo galios teorija apima jutimų, pojūčių, intelekto, proto, sprendinių galių teorijas, skiriama jų dėsningumams atskleisti. Pažinimo galios kanono, susidedan­ čio iš logikos ir metodologijos, funkcija — nurodyti, kaip tei­ singai naudotis pažinimo galia.

Logika skirstoma į grynąją ir taikomąją logiką. Grynosios logikos objektas — pažinimo ga­ lios prigimtyje slypintys tiesos dėsniai ir sąlygos, o taikomo­ sios logikos objektas — empirinės tiesos taisyklės ir sąlygos. Pažinimo galios kritika skiriama pažinimo galimybių riboms nurodyti. Materialiosios filosofijos objektas — žinios kaip pa­ žinimo rezultatas. Nagrinėjamos metafizinės žinios, sudaran­ čios transcendentalinę filosofiją, arba metafiziką, kaip vieną grynosios materialiosios filosofijos dalių.

Prie metafizikos pri­ skiriama ontologija, metafizinė psichologija, kosmologija ir teologija. Dalys: Rechtsgrundsätze der Weisheit, 1— Rechtsgrund­ sätze der Klugheit, — Prigimtinė teisė apibrėžiama kaip iš žmogaus dvasinės pri­ gimties kildinamų teisių mokslas.

Skiriama absoliuti grynoji prigimtinė teisė ir hipotetinė prigimtinė teisė. Absoliučios gry­ nosios teisės objektas — teisės, plaukiančios iš žmogaus dva­ sinės prigimties. Jos traktuojamos kaip įgimtos, nekintamos, būtinos, neperduodamos, visuotinės, visiems žmonėms lygios teisės. Hipotetinės teisės objektas — žmogaus teisės į jo dvasi­ nės prigimties tikslams aktualizuoti reikalingas priemones ir sąlygas. Jų didžioji dalis traktuojama kaip įsigytos, kintamos, laikinos, perduodamos, o ne visiems žmonėms lygios teisės.

Moralę ir teisę jungia žmogaus dvasinės prigimties nurodytų tikslų bendrumas, o skiria normatyvinio santykio su jų aktua­ lizavimu pobūdis: moralė įpareigoja, o teisė leidžia. Atkirtis Sulcės skepticizmui, griovusiam Reinholdo, o kartu ir Kanto filosofijos pamatus. Šis skepticizmas lietė daugiausia šias problemas: ar priežastingumo kategorija taikytina daik­ tams savyje; ar galima iš pažinimo kaip sąmonės fakto iš­ vesti jo ryšį su išoriniu pasauliu; ar pateisintina išvada apie egzistavimą to, kas mąstoma.

Abichtas, spręsdamas šias ir kitas problemas, stengėsi paruošti tokius filosofijos apma­ tus, kurie atsilaikytų prieš bet kokį skepticizmą. Laiškai traktuotini kaip įvadas į jausmų tyrinėjimą.

Aiškina­ ma jausmų teorijos svarba, kuriant filosofiją kaip sistemą. Priekaištaujama Kantui, kodėl šis nesukūręs pagrįstos jausmų ir valios teorijos. Duodamos struktūrinės jausmų tyrinėjimo gairės: jausmų teorija, jausmų logika, jausmų galios kritika, jausmų metafizika.

Grindžiama jausmų teorijos reikšmė eti­ kai, teologijai, teisės mokslui, empirinei psichologijai, este­ tikai. MAB, Dalys: Allgemeine Einleitung, 3— Theorie der Erkenntnißkraft, 19— Theorie der Gefühlkraft, — Theorie der Willenskraft, — Veikalas skiriamas elementariajai filosofijai sukurti.

Iš­ skiriama pažinimas, jausmai ir valia kaip trys dvasiškumo as­ pektai, o pagal tai — ir trys sielos jėgos. Elementarioji filoso­ fija skiriama šių jėgų dėsningumams atskleisti.

Rankos Žmonės paliečia kaklą, kai jie guli, arba kai labai džiaugiamės. Nenuostabu, kad filmų vyrai, jei kai kurios baisiai svarbios naujienos, nori susilpninti kaklaraištį. Ir kai žmogus išlaiko save už gerklę, jis pažodžiui baiminasi pasakyti. Pavyzdžiui, prisipažinkite mylėti ar nekalbėti su viršininkais. Žodžiai, kaip buvo, jie stovi savo gerklėje, ir jis yra tarsi jis laikys atgal. Rankos sulankstomos į pilį - šiek tiek slepia ir išlaiko save rankose, kad nesakytų ir nesuteikite paslapties.

Jei asmuo bando paslėpti savo rankas, įdėti į kišenę, sulankstyti juos ant krūtinės, greičiausiai gulėti. Apskritai, žiūrėkite pirštus. Pavyzdžiui, garsaus gesto "indekso pirštu", kuris, kaip sakydamas: "Dabar pasakysiu, kaip tai yra teisinga! Tačiau psichologai interpretuoja šį gestą nėra taip nedviprasmiška. Asmuo gali kelti grėsmę, žinodami, kad tai būtų tikrai gresia. Tai kaip grasinti savo sūnui su diržu, žinodami, kad nepasieksite. Jis sulaužo save su pirštais - tai yra apgaudinėjimo gestas.

Nori pasveikinti save, bijodami, kad netikėjo. Pasibaigus deryboms, nenuostabu, kad yra tradicija, skirta pakratyti rankas. Jei jūsų pašnekovas turi šalto rankų - galbūt, jie turi savo baimę dėl poveikio. Tiesa, kai kurie iš jų yra susiję su kraujotakos trūkumu. Kalbos požymiai Jei asmuo kalba apie ką nors sąmoningai: "Tai žmogus", "ta moteris", žino, tai vadinamoji distancinė kalba.

Atrodo, kad jis sukuria dirbtinį atstumą. Sumažina objekto vertę. Na, pavyzdžiui, paslėpti pažintys ar artumo faktą. Jei abejojate, kad pasakysite tiesą, paprašykite pakartoti tuos pačius įvykius atvirkštine tvarka. Kai viskas yra tiesa, tai nebus sunku.

Ir kai jie melavo, sunku prisiminti, kas buvo rezultatas ir pasukite seką. Jei istorijoje yra per daug detalių ir nereikalingų mažų dalykų - galbūt žmogus nori įrodyti, kad jis yra tariamai visiškai švarus, čia jie sako: "Atskleiskite visas korteles.

Tai yra aiškus melų simptomas. Dėmesį į rezervacijas. Senelis Freudas padarė save šiame vardu. Nes tai buvo pažintys jc ir lia 2021 išlygos suteikia melagius. Kalbos inspekcija - troškimo ženklas ir kad tai nepastebėta. Asmuo, kuris guli kaip kvėpavimas, iškelia didesnį užkrovimą. Mes visi vertiname žmones patys. Ir jei žmogus lengvai tiki viską, tai reiškia, kad jis pats paprastai nėra guli.

Tai grindžiama tokiu psichikos mechanizmu, kuris psichologuose vadinamas projekcija. Pažinčių svetainė italia visada projektuojame savo savybes kituose žmonėse.

Jei žodis "tiesiog" dažnai skamba kalboje, tai reiškia, kad žmogus jaučiasi už ką nors kaltinti ir yra pagrįstas. Atsigulkite per kitą melą. Pradėkite paaiškinti daiktus, užduokite klausimus apie ir apie tai, ir asmuo, jei melas, netrukus suteiks didesnį nervingumą. Bet pirmiausia užduokite sau klausimą: ar norite žinoti šią tiesą? Kaip vienas žinomas rašytojas sakė: "Nedėkite klausimo, jei nežinote, ką darysite su atsakymu.

Tai yra tik signalai, kurie sukelia įspėjimą, bet ne šaukia. Smalsu faktas Jei tikrai patinka žmogus ar panašus į klausimą, mokiniai pastebimai išplėtė. Kaip ne tapti melų auka Sėdėkite į aukštesnę kėdę arba tiesiog stovėkite per pašnekovą. Didesnė padėtis nesąmoningai veikia kaip lenkimo signalas. Atviras kelia - neperkelkite rankų ir kojų. Kviečiame jūsų asmeninę erdvę - eikite į garsiakalbį kuo arčiau.

Nukopijuokite jo laikyseną ir gestus. Taigi pasitikėjimas yra įsisteigęs, ir melagis bus sunkiau meluoti. Būkite ramūs, laikykite savo emocijas. Žmonės dažnai guli, kad užkirstų kelią neigioms emocijoms. Nesuteikite ir nekaltų. Geriau apsimeta, kad nebūtų gėda ir paklausti.

Taigi jūs suteiksite melagį su galimybe ištaisyti ir pasakyti tiesą. Nuoširdumo signalai Raukšlės su šypsena aplink akis - nuoširdus šypsena. Su klaidinga šypsena, tik lūpos pažintys jc ir lia 2021. Jei yra spragų istorijoje, netiksli informacija, spontaniški pakeitimai, grįžta "Ah, Ne, aš prisiminiau, automobilis buvo baltas! Akys - viena iš pažangiausių slypų detektorių, ant akių obuolių, galite nustatyti, ką žmogus šiuo metu galvoja, nesvarbu, ar jis pasakoja tiesą ar melas.

Žmonės juda savo akis tam tikromis kryptimis, priklausomai nuo to, kokio tipo mąstymas yra susijęs. Akių stebėjimas yra vienas iš paprasčiausių informacijos apie žmogaus mintis ir emocijas metodus. Be to, asmuo yra būdingas akims, kai jis patiria neigiamų emocijų. Vienas veiksna nežodinių signalų, susijusių su akimis, yra užblokuoti akį.

Kai asmuo, atsakantis į vizualią ar garso informaciją, padengia savo akis su savo ranka, paliečia amžių arba tiesiog uždaro akis į padalintą sekundę, tai rodo neigiamas emocijas iš gautos informacijos.

Net ir jūsų mintys gali sukelti tokią reakciją. Verta pažymėti, kad streso metu pažintys jc ir lia 2021 mirksėjimas yra brangesnis. Kai asmuo patiria teigiamą akių emocijas, bus atviras, pakeltas antakiai.

Be to, akių plėtra stebima kas yra amžius pradėti praleidimas metu. Dekodavimo akių judėjimas. Akių judėjimas į kairę. Vaizdo prisiminimai. Kai vizualizuojame kažką nuo mūsų patirties: kokia spalva yra jūsų automobilis? Akys yra defocused, jų padėtis yra nustatyta, mokinys yra šiek tiek išsiplėtė. Vizualiniai vaizdai gali būti iš atminties arba pastatytos.

Akių judėjimas į dešinę.