Yra mj iš shahs saulėlydžio dating visiems. štai kiek tikrai verta mj iš saulėlydžio šachų

Cigaretë pagal 18 punktà, besiskirianti tuo, kad minëtà kompozicijà sudaro fruktozë, manitolis ir ðarminio halogenido druska. Vertė A. Šis metodas leido padaryti apibendrinimus, išvadas, pateikti pasiūlymus. Pirmoje dalyje, siekiant atskleisti procesinių terminų genezę, analizuojama šių terminų kilmė, jų evoliucija romėnų teisės periodizacijos laikotarpiais. Átaisas yra skirtas greitam ir tiksliam akies læðiuko kapsulës maiðelio tempimui ir fiksavimui prie rainelës. Teisės sociologija.

Naudojant du jutiklius, užtikrinamas geresnis imunitetas nuo naminių gyvūnų. SDST laidinis kombinuotas dūmų ir šilumos jutiklis su įmontuota sirena signalu, sabotažo jungiklis, 12V 1,2Ah švino akumuliatorius, maitinimas 13,8V DC. As a means for maintaining or initiating a relationship, sexting behavior and attitudes may be understood through adult attachment mewuwi. Weisskirch, Raquel Delevi. Mar 12, · Total daily physical activity was associated with death even after adjusting for several possible confounders including traditional self-report physical activity and the frequency of other late-life social and cognitive activities, level of motor and cognitive function, chronic health conditions and depressive symptoms alone Table 1.

The Author: Aron S. Buchman, Lei Yu, Patricia A. Boyle, Raj C. Shah, David A. Look at the dark clouds. Guarda che nuvoloni.

  • Išleidus patį pirmąjį sezoną dar m.
  • Tiesiog paspauskite pažintys
  • Laikykis, kas paskutinis?
  • 9 saulėlydžio sezono šachai, išleidimo data, siužetas ir detalės - „otakukart“ naujienos
  • Робот перенес его на несколько десятков футов гораздо быстрее, чем человек мог бы пробежать это расстояние.

Sta per piovere. È tardi! Perderemo il treno! Created Date. Kas yra Myfortic ir kam jis vartojamas. Myfortic sudėtyje yra mikofenolio rūgšties. Biologijos vidurinio ugdymo programa skirta toliau ugdyti gamtamokslin Apib dinti nuo ţmogaus priklausanči veiksm tak jo paties sveikatai ir imuniteto stiprinimui. Kasdieniame gyvenime taikyti pagrindinius jud jimo ir tverm s d snius.

Nemokami informaciniai seansai · Paciento portalas · chirurgija; Terapija radiacija; Chemoterapija; Hormonų terapija ir imuniteto terapija.

Mokslinė vadovė: dr. Inga Žalėnienė Mykolo Romerio universitetas, socialiniai mokslai, teisė 01 S. Valstybės institucijų priimti teisės aktai bei jų diskrecijai priskirtos funkcijos skirtos tarnauti žmogui. Atsižvelgiant į tai, kad laiko tėkmė yra negrįžtamas procesas, primenantis apie ribotas žmogaus galimybes laike pasinaudoti savo teisėmis, valstybė atitinkamomis priemonėmis reguliuoja institucijose, tarp jų teisme, atliekamų veiksmų trukmę.

Pirma, nėra retrospektyvinės procesinių terminų analizės, kuri atskleidžia terminų kilmę ir evoliuciją istorijos epochose. Trūksta procesinės teisinės prigimties terminų ir kitų teisinių terminų atribojimo, kas leidžia atskirti procesinius terminus nuo kitų terminų ir tinkamai juos taikyti, siekiant teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo.

Antra, nėra analizuota procesinių terminų paskirtis teisingo ir efektyvaus proceso plotmėje, t.

Benas Richardsonas yra pripažintas kinematografas.

Procesinių terminų efektyvumo formaliojo elemento tyrimas atskleidžia šių terminų reglamentavimo problemas ir veiksmingumą. Dėl to tikslinga ištirti civilinių bylų nagrinėjimo trukmę per įmanomai trumpiausius terminus, kai konkretūs terminai bylos išsprendimui nenustatyti, ir išanalizuoti atskirų kategorijų byloms nustatytų procesinių terminų trukmės tinkamumą.

Procesinių terminų efektyvumo turiningojo elemento tyrimas parodo, kokios problemos iškyla nustatant ir taikant Edition. Civil Litigation in Twentieth Century Europe.

Mercedes ”MJ” Javid On Being Engaged And Her Wedding Date - Shahs Of Sunset - WWHL

What Makes Civil Justice Effective? Lietuvos Respublikos Prezidentė ragina atsisakyti neefektyviai dirbančių teismų, supra note 5; Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apklausa: Teismo proceso efektyvumas ir pagarba žmogui teismo procese, supra note 5; Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr.

Valstybės žinios,Nr ; Lietuvos Respublikos teisingumo ministro m. Trečia, Lietuvos teisės doktrinoje nenagrinėta valstybės civilinė atsakomybė, atsirandanti dėl civilinio proceso trukmės pažeidimų.

Dėl to tikslinga per civilinės atsakomybės sąlygų prizmę analizuoti valstybės civilinės atsakomybės, kylančios dėl pernelyg ilgo civilinės bylos nagrinėjimo, aspektus, leidžiančius atkurti pažeistą teisingo ir efektyvaus civilinio proceso pusiausvyrą.

Štai kiek MJ iš saulėlydžio šachų tikrai verta

Disertacinio tyrimo metu gautos įžvalgos galėtų būti naudingos įstatymų leidėjui tobulinant teisinį reglamentavimą, teismams, nagrinėjantiems civilines bylas, mokslininkams, tiriantiems su šia tema susijusias mokslines problemas, taip pat edukacinėje veikloje. Tyrimo objektas procesiniai terminai, kaip prielaida užtikrinti teisingą ir efektyvų civilinį procesą. Tyrimo tikslas kompleksiškai išanalizuoti procesinių terminų prigimtį, paskirtį, įvertinti, ar įstatymų leidėjas tinkamai reglamentuoja procesinius terminus, ištirti procesinių terminų taikymą atskirose civilinio proceso stadijose, atskleisti, ar jie yra prielaida teisingam ir efektyviam civiliniam procesui pasiekti, nustatyti egzistuojančius pažintys programuotojai terminų reglamentavimo trūkumus ir pasiūlyti šių trūkumų sprendimo būdus.

Siekiant minėto disertacijos tikslo, tyrimui buvo iškelti šie uždaviniai: 1. Identifikavus termino, kaip laiko trukmės, turinio elementus, ištyrus laiko ir termino santykį, išanalizavus procesinių terminų paskirtį bei klasifikaciją, atskleisti procesinių terminų koncepciją. Civilinius procesinius terminus atriboti nuo kitų procesinės teisinės ir materialinės teisinės prigimties terminų. Ištyrus civilinių bylų nagrinėjimo per įmanomai trumpiausius terminus, kai konkretūs terminai bylos išsprendimui nenustatyti, trukmę bei išanalizavus atskirų kategorijų byloms nustatytus procesinius terminus ir šių bylų išsprendimo trukmę, įvertinti procesinių terminų reglamentavimo veiksmingumą.

Atskleisti procesinių terminų vaidmenį teisingam ir efektyviam procesui pasiekti atskirose civilinės bylos stadijose. Ištirti valstybės civilinės atsakomybės, kylančios dėl civilinio proceso trukmės pažeidimų, taikymo sąlygas.

Ginamieji disertacijos teiginiai: 1. Civilinių procesinių terminų, pasižyminčių dialektiškai susijusių subjektyvaus ir objektyvaus turinio elementų visuma, paskirtis yra siekti teisingo ir efektyvaus civilinio proceso, įgyvendinant teisę į teisminę gynybą ir apginant pažeistą ar ginčijamą materialinę subjektinę teisę.

  1. Pažintys 5 metus dovana
  2. PROCESINIAI TERMINAI: TEISINGO IR EFEKTYVAUS CIVILINIO PROCESO PRIELAIDA - PDF Free Download
  3. Теперь он прослеживал свои воспоминания в обратном направлении -- к источнику их происхождения.
  4. Kai žmogus sako kad mes esame pažintys

Procesiniais terminais neapibrėžtų civilinių bylų nagrinėjimo trukmė iš esmės atitinka reikalavimą civilines bylas nagrinėti per įmanomai trumpiausią terminą. Atskirų disertacijoje tirtų civilinių bylų kategorijoms išnagrinėti CPK nustatyti procesiniai terminai neatitinka savo paskirties, todėl turi būti nustatyta galimybė juos pratęsti.

kaip dažnai turėtumėte išeiti kai pirmoji pažintys greitasis pažintys auckland

Pažeidus teisingo ir efektyvaus civilinio proceso pusiausvyrą ir neįgyvendinus teisės į teisminę gynybą per įmanomai trumpiausią terminą, valstybės civilinė atsakomybė taikoma tik esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms. Per pastaruosius dvylika civilinio proceso teisės reguliavimo metų iškilo su procesiniais terminais susijusių teorinių klausimų, praktinių problemų, kurios kompleksiškai ir išsamiai Lietuvos teisės doktrinoje nenagrinėtos.

A Place For Art

Be to, disertacijoje procesiniai terminai nagrinėjami visiškai kitu aspektu nei šie terminai ar su jais artimai susiję klausimai buvo analizuoti Lietuvos civilinio proceso jurisprudencijoje iki šiol. Šiame kontekste minėtini V.

Mikelėno 14, A. Driuko 15, V. Nekrošiaus 16 darbai, kuriuose procesiniai terminai glaustai aptarti su kitais civilinio proceso teisės klausimais.

Būtina pasakyti, kad V. Višinskio ir E. Stauskienės 17, T. Mickevičiaus 18 moksliniuose straipsniuose buvo analizuojamos priemonės, kurios turėtų užtikrinti proceso efektyvumą, o taip pat civilinės bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką.

Procesinių terminų retrospektyvinei analizei atlikti buvo remtasi S. Vėlyvio 19, M. Jonaičio 20, I. Nekrošiaus ir V. Nekrošiaus 21, J. Machovenko 22, A.

Janulaičio 23, I. Valikonytės, 14 Mikelėnas, V. Civilinis procesas. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, Driukas, A. Civilinis procesas: teorija ir praktika. II tomas. Vilnius: Teisinės informacijos centras, ; Driukas, A. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras. I dalis. Bendrosios nuostatos. Pirmas tomas. Vilnius: Justitia, Laužikas, E. Civilinio proceso teisė. I tomas. Vilnius: Justitia, Višinskis, V.

XII lentelių įstatymai ir jų komentaras. I lentelė, 8 dalis. Vilnius: Teisinės informacijos centras, ; Vėlyvis, S. Gaii Institutiones. Gajaus Institucijos. Vilnius: Registrų centras, Jonaitis, M. Romėnų privatinės teisės įtaka šiuolaikinei civilinei ir civilinio proceso teisei.

How do I get more power from my engine? Although most of our Rover's aren't in the boy racer class there is still some impressively fast Rover machinery around. Especially the V8's give any Rover, even in basic tune, lively performance. Permuted block Author: Melinda L. Irwin, Brenda Cartmel, Cary P.

Vilnius: Mykolo Romerio universitetas,p Nekrošius, I. Romėnų teisė. Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Justitia, Machovenko, J. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniai.

Kas yra Anna Kendrick pažintys? Susipažink su jos penkerių metų draugu draugu Ben Richardson.

Vilnius: Justitia, ; Machovenko, J. Teisingumo vykdymas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Justitia, Janulaitis, A. Lietuvos visuomenės ir teisės istorija. Švietimo Ministerijos knygų leidimo Komisijos leidinys. Tilžė: Otto v. Mauderodės spaustuvė, 12 S. Lazutkos ir E. Gudavičiaus 24, S.

Vansevičiaus 25, Č. Butkio 26, T. Ditlev 27, L. Kofanov 28, P. Girard 29, L. Wenger 30, E. Metzger 31, V. Tomsinov 32, A. Borkowski ir Paul du Plessis 33, P. Stein 34 ir kitų tyrinėtojų moksliniais darbais. Atskleidžiant laiko ir termino, kaip laiko trukmės, santykį, analizuoti G. Bužinsko 35, taip pat psichologų ir filosofų darbai: A. Kairio 36, V. Kundroto 37, A. Girniaus 38, Aurelijaus Augustino 39, J. Akrill 40, E.

Aster 41, I. Kanto 42, K. Nousiainen 43, K. Held 44, P. Hartocollio Įvertinant tai, kad procesiniai terminai yra integralios civilinio proceso teisės, kaip tarnaujančios teisės, skirtos įgyvendinti pažeistas ar ginčijamas materialines subjek- 24 Valikonytė, I.

Pirmasis Lietuvos Statutas.

MJ iš „Shahs of Sunset“ sukūrė dvi labai pelningas karjeras

Vilnius: Vaga, Vansevičius, S. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybiniai teisiniai institutai. Pagalir m. Lietuvos Satutus. Vilnius: Mintis, Butkys, Č. Civilinės teisenos terminai. Teisės mokslų ir praktikos laikraštis. Leidžia Lietuvos teisininkų draugija m. Roman Law and European legal history.

Moskva: Statut, ; Kofanov. Digesty Justiniana. I, Books I-IV]. Moskva: Statut, Girard, P. III tomas. Vertė A. Institutes of the Roman Law of Civil Procedure. Law and History Review.

Rimskoe pravo [Roman Law]. Moskva: Zercalo, Borkowski, A. Roman Law. Third Edition.

Roman Law in European History. Processualnye sroki v sovetskom grazhdanskom sudoproizvodstve. Moskva: Moskovskij ordena Lenina, ordena Oktjabrskoj revolucii i ordena Trudovo krasnogo znameni gosydarctbennyj universitet imeni M. Lomonosova, ; Bužinskas, G. Laikas ir terminai. Lietuvos teisės tradicijos: mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus Stasio Vansevičiaus septyniasdešimtmečiui, medžiaga.

Anna Kendrick pastaruosius penkerius metus vedė šį paslaptingą džentelmeną

Vilnius: Justitia,p Kairys, A. Laiko perspektyva: sąsajos su asmenybės bruožais, amžiumi ir lytimi. Socialiniai mokslai psichologija. Vilnius: Vilniaus universitetas, Kundrotas, V. Philosophy and Logic of Time. Vilnius: Margi raštai, Girnius, A. Laikas kaip ketvirtoji dimensija. Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai XIV.

Keturioliktasis L. Akademijos Suvažiavimas m. Kongresų rūmuose Domus Pacis, Romoje. Vilnius: Lietuvos Katalikų yra mj iš shahs saulėlydžio dating visiems akademija,p Aurelijus Augustinas. Vilnius: Aidai, Ackrill, J. Vilnius: Atviros Lietuvos fondas,p Aster, E. Filosofijos istorija. Vilnius: Alma littera,p Kant, I. Grynojo proto kritika.

Vilnius: Mintis,p Nousiainen, K. Time of Law Time of Experience. Stuttgart: Steiner,p Held, K. Generative Experience of Time. The Many Faces of Time, edited by J. Brough and L. New York: International Universities Press, 13 tines teises, dalis, tiriant procesinių terminų sąvoką, paskirtį, atribojant juos nuo kitų teisinių terminų, remtasi tiek civilinio proceso teisės doktrina, tiek kitomis mokslinėmis įžvalgomis: S. Vansevičiaus 46, P.

Leono 47, R. Šimašiaus 48, V. Šlapkausko 49, A. Cigaretë pagal 18 punktà, b e siskirianti tuo, pažinčių svetainė podcast minëtà kompozicijà sudaro nuo apie 5 iki apie 25 procentø nuo bendros aktyvintosios anglies ir minëtos kompozicijos masës. Cigaretë pagal 18, 19, 20, 2, 22, 23, 24 arba 25 punktà, b esiskirianti tuo, kad dar turi jonø mainø dervà miðinyje su minëta aktyvintàja anglimi.

Tabako cigaretë, turinti filtrà, b e siskirianti tuo, kad filtrà sudaro: a. Cigaretë pagal 27 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëtas adsorbentas yra aktyvintoji anglis. Cigaretë pagal 28 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëtà paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro nuo apie 2 iki apie 40 procentø nuo bendros aktyvintosios anglies ir paðaliná skoná slopinanèio preparato masës. Cigaretë pagal 29 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëtà paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro nuo apie 5 iki apie 25 procentø nuo bendros aktyvintosios anglies ir paðaliná skoná slopinanèio preparato masës.

Cigaretë pagal 28 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëtà paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro fruktozë ir manitolis. Cigaretë pagal 31 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëtà paðaliná skoná slopinantá preparatà dar sudaro natrio chloridas. Cigaretë pagal 31 punktà, b e siskirianti tuo, kad fruktozës ir manitolio santykis yra nuo apie iki pagal masæ.

Cigaretë pagal 28 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëto paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro ðarminio halogenido druska. Cigaretë pagal 34 punktà, b e siskirianti tuo, kad minëtà ðarminio halogenido druskà sudaro nuo apie 0,1 iki apie 5 procentø nuo bendros aktyvintosios anglies ir paðaliná skoná slopinanèio preparato masës. Cigaretë pagal 28 punktà, besiskirianti tuo, kad minëtas chemosorbentas yra jonø mainø derva. Cigaretë pagal 36 punktà, besiskirianti tuo, kad minëta jonø mainø derva yra pakeisto amino polistireno darinys.

Cigaretë pagal 36 punktà, besiskirianti tuo, kad minëtà jonø mainø dervà sudaro nuo apie 25 iki apie 75 procentø nuo bendros jonø mainø dervos ir aktyvintosios anglies masës. Cigaretë pagal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 arba 39 punktà, b esiskirianti tuo, kad chemorsorbentas yra miðinyje su minëta aktyvintàja anglimi.

pažintys šikšnosparniai irano žydų pažinčių svetainė

Cigaretë, besiskirianti tuo,kadturi daugelio komponentø filtrà, susidedantá ið esanèio srauto pradþioje pluoðtinio filtro elemento ir esanèio pasroviui pluoðtinio filtro elemento, minëti esantys srauto pradþioje ir esantys pasroviui filtro elementai apibrëþia ertmæ tarp savæs; ir ertmëje esanèià filtro medþiagà, susidedanèià ið aktyvintosios anglies ir jonø mainø dervos santykiu pagal masæ nuo apie iki apie ; ant minëtos aktyvintosios anglies yra paðaliná skoná slopinantis preparatas, susidedantis ið fruktozës ir manitolio santykiu pagal masæ nuo apie iki apie ir papildomai turintis natrio chlorido, kur paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro nuo apie 2 iki apie 40 procentø nuo bendros aktyvintosios anglies ir paðaliná skoná slopinanèio preparato masës.

Tabako cigaretë, turinti filtrà, b e siskirianti tuo, kad filtrà sudaro aktyvintosios anglies adsorbentas, skirtas maþiausiai vienai pagrindinio dûmø srauto dujø fazës sudedamajai daliai, ir paðaliná skoná slopinantis preparatas ant minëtos aktyvintosios anglies, kuris sumaþina paðaliná skoná, atsirandantá dël minëto pažintys japonija užsieniečiai buvimo, minëtas paðaliná skoná slopinantis preparatas apima maþiausiai vienà komponentà, parinktà ið grupës, sudarytos ið junginiø, turinèiø B, X-B, AH-B arba AH-X-B dalis.

Cigaretë pagal 42 punktà, besiskirianti tuo, kad paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro maþiausiai vienas komponentas, parinktas ið junginiø, turinèiø AH-B arba AH-X-B dalis. Cigaretë pagal 43 punktà, besiskirianti tuo, kad minëti komponentai, turintys AH-B arba AH-X-B dalis yra parinkti ið grupës, sudarytos ið cukrø, oligosacharidø, polisacharidø, polioliø, aminorûgðèiø, oligopeptidø, polipeptidø ir jø deriniø.

Cigaretë pagal 44 punktà, besiskirianti tuo, kad paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro fruktozë. Cigaretë pagal 44 punktà, besiskirianti tuo, kad paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro manitolis.

Transkriptas 1 2 Lietuvos Respublikos valstybinio patentø biuro oficialiame biuletenyje skelbiami iðradimai, dizainas, prekiø þenklai, registruoti Lietuvos Respublikos registruose pagal m. Lietuvos Respublikos prekiø þenklø ástatymà Nr. VIII, m.

Cigaretë pagal 44 punktà, besiskirianti tuo, kad paðaliná skoná slopinantá preparatà sudaro fruktozë ir manitolis. Cigaretë pagal 42, 43, 44, 45, 46, 47 arba 48 punktus, b e siskirianti tuo, kad minëtas filtras dar turi chemosorbentà, parinktà ið grupës, sudarytos ið jonø mainø dervø miðinyje su aktyvintosios anglies adsorbentu.

Cigaretë pagal 49 punktà, b esiskirianti tuo, kad minëta aktyvintoji anglis ir minëta jonø mainø derva yra santykiu pagal masæ anglis su derva nuo apie iki apie Kanto al. Novatorov 19, k. Ðilumos, masës ir energijos apykaitos bûdas produktø sûkuriniø srautø akustinio rezonansinio suþadinimo principu, b e siskiriantis tuo, kad suþadinimà vykdo leidþiant prieðprieðiais nukreiptus srautus per susisiekianèius tarp savæs sûkurinius vamzdþius, o srautø sàveika jø sankirtos zonoje vyksta jø iðoriniuose sluoksniuose gylyje, kuriame uþtikrinamas jø akustinis suþadinimas dël srautø postûminës deformacijos vienas kito atþvilgiu, po to suþadintus srautus sujungia bendroje akustinëje kameroje ir srautà iðveda naudojimui.

Bûdas pagal 1 punktà, besiskiriantis tuo, kad sûkuriniuose vamzdþiuose sukuria papildomà akustiná suþadinimà, árengiant papildomus sûkurinius kanalus, iðdëstytus sûkuriniuose vamzdþiuose.

greitasis pažintys catania okcupid savo išvaizda ir internetu sms

Bûdas pagal 1 punktà, besiskiriantis tuo, kad sûkuriniuose vamzdþiuose sukuria papildomà akustiná suþadinimà, árengiant papildomus produkto ar reagento tangentinius ávadus iðilgai vamzdþio.

Ðilumos, masës ir energijos apykaitos árenginys, apimantis priemones sûkuriniams srautams sudaryti, besiskiriantis tuo, kad já sudaro du ar daugiau sûkuriniø vamzdþiø, susisiekianèiø tarpusavyje dël dalinës jø sankirtos pagal sudaromàsias, o po to sujungtø bendra akustine kamera. Árenginys pagal 4 punktà, b esiskiriantis tuo, kad sûkuriniø vamzdþiø iðeinamasis galas pagamintas kaip erdviðkai plokðèias.

Árenginys pagal 4 punktà, b esiskiriantis tuo, kad akustinëje kameroje tarp sûkuriniø vamzdþiø iðeinamojo galo ir iðëjimo kanalo árengta pertvara su viena ir daugiau skyliø. Árenginys pagal 4 punktà, b esiskiriantis tuo, kad iðilgai sûkuriniø vamzdþiø aðiø árengti cilindriniai iðstumtuvai. Árenginys pagal 4 punktà, b esiskiriantis tuo, kad iðilgai sûkuriniø vamzdþiø aðiø árengti aðiniai sûkuriniai rezonatoriai cilindro pavidalo, su padarytais jame sûkuriniais kanalais, nukreiptais savo atviràja dalimi á vidiná energetiðkai aktyvaus iðorinio sluoksnio pavirðiø.

Farhanas, kuris yra nekilnojamojo turto agentas Los Andžele, Kalifornijoje, yra sutuoktinis Adomui Neely. Farhanas yra homoseksualus, tačiau viešai gėdijasi ir stengiasi kalbėti apie savo seksualumą. Kita vertus, jo partneris Adamas Neely yra mados dizaineris, kurį abu palaikė santykiuose nuo m.

GG Golnesa Gharachedaghi Seriale GG yra verslininkė, priklausanti turtingai musulmonų šeimai, o pasirodymo pradžioje ji buvo bedarbė ir buvo finansiškai priklausoma nuo savo šeimos, tačiau vėliau pasiekė finansinį stabilumą, tampama verslininkas. Ji turi aštuonias tatuiruotes; vienas iš jų yra jos lūpų viduje.